กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


สำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา l พัทลุง
TSU Mobile Apps
 TH  EN
 
 
เกี่ยวกับกลุ่มภารกิจ
ภารกิจ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร
 
บุคลากร กลับหน้าหลัก


 
                    นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจฯ)
ภาระงานหลัก : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หมายเลขโทรศัพท์ :1130

นายอนุชา ชีช้าง
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย) 
ภาระงานหลัก : ระบบเครือข่ายแบบไร้สายและระบบ CCTV
หมายเลขโทรศัพท์ : 1132

                    นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ
ภาระงานหลัก : ระบบ LAN, ระบบโทรศัพท์แบบไอพี, ระบบไฟฟ้าเมนหลักและไฟฟ้าสำรอง
หมายเลขโทรศัพท์ : 1131

นายอัตพล เทพสง
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ (หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ)
ภาระงานหลัก : พัฒนาระบบสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 1134