กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


สำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา l พัทลุง
TSU Mobile Apps
 TH  EN
 
 
ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์
ติดต่อหน่วยงาน
 
ติดต่อหน่วยงาน กลับหน้าหลัก

มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง 93210