สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงสำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา    TH  EN
TSU Mobile Apps
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
วาระงานผู้อำนวยการ
วาระงานรองผู้อำนวยการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

ปรัชญา
สั่งสมความรู้ มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาสังคม ด้วยคุณธรรม

ปณิธาน

สำนักคอมพิวเตอร์มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมหาวิทยาลัยสู่ความทันสมัย

พันธกิจ

1. จัดหาและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. จัดหาและให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    และการบริหารงานมหาวิทยาลัย
4. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถนำระบบมาใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและพอเพียง
5. มีบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่องค์กรสารสนเทศที่ทันสมัย

ค่านิยม

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดค่านิยมขององค์กรไว้เป็น "iSmart" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด
i = Innovation คือ นวัตกรรมด้าน IT
S = Service Mind คือ มีจิตใจพร้อมในการให้บริการ
m = Mastery คือ มีความเป็นมืออาชีพ
a = Accountability คือ มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
r = Relationship คือ มีน้ำใจ เปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง
t = Teamwork คือ มีการทำงานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างเต็มที่
 
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید سیسکو خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید کریو خرید vpn اپل نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید فالوور خرید vpn برای آیفون خرید vpn تلگرام